ANUNŢ
 

MUZEUL MARAMUREŞAN cu sediul în localitatea Sighetu Marmaţiei str. Piaţa Libertăţii, nr. 15, judeţul Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de:

Muzeograf S I A – Secţia Etnografie

- 1 post, conform HG 286/23.03.2011

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 8 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 februarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor socio-umane;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 ani şi 6 luni;
 • cunoaşterea generală a patrimoniului muzeal al Muzeului Maramureşan şi în detaliu a unei colecții/categorii de piese în raport cu domeniul de specialitate;
 • cunoaşterea la nivel mediu a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);
 • cunoştinţe medii de operare pe calculator (Word, Excel);
 • disponibilitate la program de lucru prelungit inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate;
 • adaptabilitate la munca în echipă;
 • abilităţi de comunicare în public.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine :

 • cerere de înscriere la concurs, aprobata de managerul Muzeului Maramureşan;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, pct. 4 şi pct. 5;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea Studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae semnat;
 • *Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • **în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • *** Actele prevăzute la punctele. b), c), d) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;

Tematică generală:

 • Muzeul ca instituție (specificul şi rolul social al muzeului),
 • Patrimoniul cultural material din Muzeul Maramureşan şi din Maramureş - în general;
 • Obiective ale legii Patrimoniului aplicate patrimoniului etnografic;
 • Păstrarea și conservarea obiectelor de patrimoniu;
 • Noţiuni avansate de muzeologie.

Bibliografie:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare
 • HG 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 • Hotărâre nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 • Ordinul nr. 2035/18.04.2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, inventarierea şi gestiunea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, cu completările din Ordinul 2371/ 6.07.2008.
 • Florescu Radu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.
 • Opriş Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986.
 • Gavrilă Simion, Despre Muzee-Muzeologie-Muzeografie, Ed. Cartdidact, 2006,

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeul Maramureşean, localitatea Sighetu Marmaţiei, str. Piaţa Libertăţii nr. 15, judeţul Maramureş, persoană de contact: Todinca Gheorghe telefon: 0262 311521, fax: 0262311521, e-mail: muzeulmaramuresului@yahoo.com.

Director,
Gheorghe Todinca

 
**********************************************************
 
Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmatiei este un muzeu zonal având ca arie de reprezentare provincia istorică Maramureşul. Structura actuală a muzeului îl încadrează ca tip în rândul complexelor muzeale care sunt reprezentative la nivel naţional pentru fiecare provincie istorică a ţării: Muzeul Moldovei la Iasi, Muzeul Bucovinei la Suceava, Muzeul Olteniei la Craiova, Muzeul Banatului la Timişoara, Muzeul Ţării Crişurilor la Oradea, Muzeul Transilvaniei la Cluj Napoca şi altele.

Se deosebeşte de muzeele create pe structurile administrativ teritoriale, adica muzeele judetene, care în general sunt eterogen constituite.

Muzeul nostru funcţionează ca un complex muzeal cu dominantă etnologică (muzeu cu expunere pavilionară şi muzeul în aer liber) dar şi cu secţii de istorie-arheologie, istoria culturii şi memorialistică, ştiinţele naturii, galerie de artă şi mai multe conservări “in situ” ca puncte muzeale în principalele subzone ale Maramureşului.

Muzeul funcţionează pe baza unui Regulament de ordine interioară aprobat, sub îndrumarea logistică a Direcţiei Muzeelor din Ministerul Culturii având ca verigă Direcţia pentru cultura, culte si patrimoniu a judeţului Maramureş.
 
 
 
Muzeul Satului Maramureşean
Str. Muzeului, nr. 1
Deschis zilnic, tel. 0262 314229

Notă: Vizitatorii doritori de ghid însoțitor sunt rugați să se programeze cu cel puțin 48 de ore înainte. Putem asigura explicații în limbile franceză și engleză.

Muzeul Etnografic al Maramureşului
Str. Bogdan Vodă, nr. 1
Deschis zilnic 8-16 (15 octombrie-15 aprilie), luni închis
09-17 (15 aprilie-15 octombrie), luni închis

Muzeul de Istorie şi Arheologie
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Str. Piaţa Libertăţii, nr. 15
Deschis luni-vineri orele 9-15, tel. 0262 311521

Casa Muzeu “Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”
Galeriile de Artă
Str. Ioan Mihalyi de Apşa, nr. 17 Deschis luni-vineri orele 9-15

Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş
Casa memorială Elie Wiesel
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1
Deschis luni-vineri 8-16 (15 octombrie-15 aprilie)
10-18 (15 aprilie-15 octombrie), luni închis

Muzeul Maramureșean nu asigură servicii de cazare și camping
 
 
 
 
    Copyright © 2018 Muzeul Maramuresului. Toate drepturile rezervate.